Umowa dzierżawy lokalu użytkowego

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , , , ,

Umowa bez przeniesienia własności, w której wydzierżawiający udostępnia dzierżawcy lokal użytkowy, przynoszący określone korzyści

Umowa dzierżawy lokalu użytkowego

 

zawarta w ........................ dnia ............... r.

pomiędzy:

................................................................................................................., z siedzibą w ............................... przy ul. ....................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................. pod nr KRS ........................., NIP ........................., REGON: .........................,

zwany dalej Wydzierżawiającym,

reprezentowanym przez:

..........................................................................., (funkcja, np. członek zarządu)

a

..............................................................................................................., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ......... przy ul. ............................... w ................................., posiadający nr NIP: ........................., REGON: .........................,

zwany dalej Dzierżawcą.

 

§1

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni .................. m2, położonego w ...........................przy ul. ..........................., którą oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.

 

§2

Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności gospodarczej ........................................ Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy może zostać zmienione wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego.

 

§3

Dzierżawca oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu dzierżawy, który przyjmuje w dzierżawę z dniem zawarcia umowy.

 

§4

Umowa zostaje zawarta na okres ........ lat.

 

§5

Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości ......... (słownie: .........................) złotych miesięcznie, płatny z góry do ........... dnia każdego miesiąca.

 

§6

Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy i prowadzoną działalnością gospodarczą – w szczególności koszty energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci.

 

§7

Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.

 

§8

Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot dzierżawy na własny koszt.

 

§9

Dzierżawca zobowiązuje się nie poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy ani nie obciążać go prawami osób trzecich, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

 

§10

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w razie zalegania przez Dzierżawcę z należnym czynszem przez okres dwóch miesięcy.

 

§11

Po zakończeniu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem stopnia normalnego zużycia.

 

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§14

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Wydzierżawiającego.

 

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

..............................................

Wydzierżawiający

 

.............................................

Dzierżawca