Umowa dzierżawy powierzchni reklamowej

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , , , ,

Umowa, zawierana pomiędzy dzierżawcą i wydzierżawiającym, dotycząca dzierżawy powierzchni reklamowej

Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę

 

 

zawarta w .............................., dnia ..................... r.

pomiędzy:............................................................................................................................, zamieszkałym w ................................., przy ul. ............................................ , legitymującym się dowodem osobistym numer ............................, wydanym w dniu .................. roku przez ......................................................................., zwanym w dalszej części umowy Właścicielem,

a

spółką ............................................................................................................................, z siedzibą w ................................, przy ul. ................................................, reprezentowaną przez .........................................................................., zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą.

 

§1

Właściciel udostępnia ............................................... budynku (strona ........................... budynku) przy ul. ................................. w ........................................, powierzchnię .......... m2 na umocowanie .......... sztuk tablicy o wymiarach ........................ na cele informacyjno-reklamowe. Wskazanie dokładnego miejsca wywieszenia reklamy oraz jej wyglądu nastąpi na podstawie protokołu, który będzie stanowić integralną część niniejszej umowy.

 

§2

Z tytułu dzierżawy powierzchni ściany Dzierżawca będzie uiszczał czynsz dzierżawny w wysokości .................... zł (słownie: ................................................... złotych) oraz należny podatek VAT w wysokości ........................ zł (słownie: ...................................................... złotych). Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca. W razie zwłoki w uiszczeniu czynszu Właścicielowi służy prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

 

§3

Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania tablicy informacyjnej w stanie estetycznym, umocowania na ścianie budynku w sposób nie pogarszający ścian budynku oraz w sposób nie zagrażający innym osobom, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej w razie zerwania się reklamy.

 

§4

Umowa ta została zawarta na okres ..........................

 

§5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§6

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

 

............................................................

Właściciel

 

............................................................

Dzierżawca