Umowa stała o wykonanie remontów i konserwacji

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , , , , ,

Dokument, podpisywany przez zamawiającego remont i wykonawcę prac remontowych i konserwacyjnych, określająca zakres prac remontowych i konserwatorskich oraz gwarantująca ich wykonanie

Umowa stała o wykonywanie robót remontowych i konserwacji zawarta

 
 
w ............................ w dniu ................ r.

pomiędzy:

firmą ................................................................................................................................., z siedzibą w ............................................ przy ul. ...................................................., reprezentowaną przez: ..........................................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym,

a

..............................................................................................................................................................., zamieszkałym w ..........................................., przy ul. ..........................................................., legitymującym się dowodem osobistym seria ......... numer ......................., wydanym dnia .......... r. przez .........................................................., zwanym dalej Wykonawcą.

 

§1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania stałą konserwację i remonty urządzeń zainstalowanych w obiekcie .................................... w .................................. przy ul. ...........................................................
 2. Podstawą do zawarcia umowy jest zlecenie Zamawiającego o nr. ........ z dnia ................... r.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

§2

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ............ do dnia wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem ............. miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku eksploatacji niezgodnej z założeniami instrukcji obsługi przedmiotu konserwacji oraz w wyniku stwierdzenia dokonania naprawy w zakresie zleconym Wykonawcy przez osobę nieuprawnioną.

§3

 1. Wykonawca będzie przeprowadzać czynności konserwacyjne polegające na
  ...............................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................
  zgodnie z instrukcją obsługi technicznej i eksploatacji.
 2. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarczać będzie ..........................................................
 3. Koszty materiałów, o których mowa rozliczane będą przez strony w sposób następujący
  ...............................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................

§4

 1. Wykonawca będzie dokonywać okresowych remontów .................................................... w terminach zgodnych z instrukcją obsługi tj. .......................................
 2. Części zamienne, niezbędne do przeprowadzania remontów dostarczy na koszt ..........................................................

§5

 1. Wykonawca podejmuje się usuwania nieprzewidzianych awarii ................................ zgłoszonych w dni robocze w godzinach ......................... w sposób następujący: ...............................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................
 2. Wykonawca podejmuje się usunięcia awarii w terminie ...................... od chwili zgłoszenia.

§6

Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za wykonanie prac będących przedmiotem umowy wynosić będzie:

 1. za czynności konserwacyjne w wysokości ................. zł (słownie: .................................................... złotych) na podstawie....................................................,
 2. za wykonanie remontów w wysokości ................. zł (słownie: .................................................... złotych) na podstawie ......................................,
 3. za usuwanie doraźnych awarii w wysokości .................. zł (słownie: .................................................... złotych) na podstawie.........................................

§7

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za prace określone w §6 umowy w terminie .......... dni od daty ich zakończenia na konto Wykonawcy w banku ......................................., numer rachunku: ...................................................................................................................................

§8

Zamawiający zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia Wykonawcy dostępu do ................................................ w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie robót będących przedmiotem umowy (ewentualnie pomosty, drabiny, nadzór energetyczny ),
 2. zapewnienie Wykonawcy na czas wykonywania prac odpowiedniego pomieszczenia na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi,
 3. pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu ............................................. z eksploatacji w terminie ................. dni przed dniem wyłączenia,
 4. niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.

§9

 1. Prace będące przedmiotem zlecenia prowadzić będzie osobiście Wykonawca.
 2. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonywanych robót jest ....................................................................................

 

§10

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
 

§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 

§12

Spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd powszechny w .....................................................
 

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
 

.....................................................

Zamawiający

 

.....................................................

Wykonawca