Umowa zamiany

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , ,

Umowa zamiany, w której jedna strona przenosi na drugą stronę umowy własności nieruchomości, obiektu budowlanego czy innej rzeczy, w zamian za przeniesienie własności innej nieruchomości, obiektu czy rzeczy

Umowa zamiany

zawarta w .......................... w dniu .................. r.

pomiędzy:

................................................................................................................., zamieszkałym w ......................................., ul. ............................., legitymującym się dowodem osobistym seria ........., nr......., wydanym dnia ........... roku przez ..................................................., zwanym dalej Zamieniającym 1,

a

.................................................................................................................., zamieszkałym w......................................., ul. ............................., legitymującym się dowodem osobistym seria .........., nr......, wydanym dnia .......... roku przez ..................................................., zwanym dalej Zamieniającym 2.
 

§1

Zamieniający 1 oświadcza, że jest właścicielem ....................................................................., którego wartość strony zgodnie oceniają na ................. (słownie: .....................................................................).

2. Zamieniający 1 zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, o której mowa w ust. 1, na Zamieniającego 2 w zamian za jego zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
 

§2

  1. Zamieniający 2oświadcza, że jest właścicielem ....................................................................., którego wartość strony zgodnie oceniają na .................. (słownie: .....................................................................) zł.
  2. Zamieniający 2 w zamian za zobowiązanie Zamieniającego 1 o którym mowa w §1 ust. 2, zobowiązuje się przenieść na niego własność rzeczy określonej w powyższym ustępie oraz dopłacić różnicę wartości zamienianych rzeczy w wysokości ..................... (słownie: ....................................................) zł.

 

§3

Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do określonych odpowiednio w §1 i §2 wartości rzeczy,będących przedmiotem zamiany. Ponadto Strony oświadczają, że wyżej wymienione rzeczy nie mają ukrytych wad i potwierdzają, że znają ich stan, nie wnosząc z tego tytułu żadnych uwag.
 

§4

Zamiana i objęcie wyżej wymienionych rzeczy oraz dopłata różnicy wartości tych rzeczy następują w dniu podpisania niniejszej umowy, co też Strony niniejszym potwierdzają.
 

§5

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty mogące wyniknąć z realizacji ustaleń niniejszej umowy Strony ponoszą po połowie.
 

§6

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 

§7

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

..............................................................................

Zmieniający 1

 

..............................................................................

Zmieniający 2