Wniosek o podział nieruchomości

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Wniosek o wydanie zgody na podział nieruchomości, określający dokładnie granice nieruchomości i sposób podziału

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(nazwa urzędu, wydział, adres)

 

Wniosek o podział nieruchomości

 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663, z późn. zm.) zwracam się z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości i wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr..........., o powierzchni ................ha, położonej w.................................. przy ul. ..............................

Przedmiotowa nieruchomość jest własnością ....................................................., posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym w ....................... księgę wieczystą KW nr ........................

Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest:

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Proszę o wydanie postanowienia o zgodności podziału z planem miejscowym oraz o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału opracowana przez

......................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:

  1. Wypis z księgi wieczystej.
  2. Wypis z ewidencji gruntów.
  3. Wstępny projekt podziału nieruchomości.
  4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.