Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu

Kategoria: Zarządzanie
Tagi:

Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu, określający położenie lokalu, dane wnioskodawcy i uzasadnienie złożenia wniosku

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

Do ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(nazwa i adres urzędu)

 

Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu mieszkalnym

 

Lokal położony jest w ...................................... przy ul. ......................................... nr ............, nr lokalu mieszkalnego ............. na pobyt ....................................

  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: .....................................................................................
  2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................
  3. Imiona rodziców: ............................................................................................................
  4. Stan cywilny: ...................................................................................................................
  5. Nr i seria dowodu osobistego: ........................................................................................
  6. Przez kogo wydany: ........................................................................................................
  7. Stały adres zamieszkania: ...............................................................................................
  8. Uzasadnienie okoliczności z powodu których wnioskodawca ubiega się o zameldowanie na pobyt ....................................

 

....................................................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

 

Oświadczenie głównego najemcy

 

Jako główny najemca właściciela lokalu mieszkalnego położonego w ............................................... przy ul. ................................................. nr budynku, nr lokalu mieszkalnego ..........., legitymujący się dowodem osobistym nr ..............., seria ...................................., wydanym dnia ..................... r. przez ............................................................. wyrażam zgodę na zameldowanie stałe wnioskodawcy na okres .....................................

....................................................................................................................

(podpis głównego najemcy)