Wniosek o pozwolenie na montaż reklamy świetlnej na obiekcie budowlanym

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Wniosek o montaż reklamy na obiekcie budowlanym, składany przez inwestora. Tego typu wniosek musi zawierać wymagane prawem załączniki: zgodę właściciela budynku na montaż, zgodę konserwatora zabytków (jeśli reklama świetlna ma pojawić się na obiekcie lub terenie, objętym ochroną), a także projekt graficzny reklamy.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Inwestora)

 

Prezydent Miasta ......................................................................................................

ul. ......................................................................................................

......................................................................................................
(dane Urzędu)

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na montaż reklamy świetlnej na obiekcie budowlanym

 

1.Właściciel budynku/Współwłaściciele budynku*:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(dane Właściciela / Współwłaścicieli)

2. Lokalizacja reklamy:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Opis i pełna charakterystyka reklamy:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Załączniki:

  • zgoda właściciela budynku,
  • zgoda Konserwatora Zabytków w ……………….. w przypadku terenów lub obiektów objętych ochroną konserwatorską,
  • zdjęcie elewacji budynku z zaznaczeniem miejsca lokalizacji reklamy,
  • projekt graficzny reklamy,będącej przedmiotem niniejszego wniosku.

........................................................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

 

*- niepotrzebne skreślić