Wniosek o pozwolenie na ustawienie wolnostojącej reklamy na gruntach prywatnych

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , ,

Wniosek z prośbą o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy wolnostojącej, zawierający lokalizację reklamy wolnostojącej oraz opis i charakterystykę tej reklamy

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy wolnostojącej na gruntach prywatnych

 

 1. Lokalizacja reklamy:
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................
  (adres oraz nr działki) 
 2. Opis i charakterystyka reklamy:
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................

Załączniki:

 1. zgoda osoby dysponującej terenem pod ustawienie reklamy,
 2. zgoda Konserwatora Zabytków w przypadku terenów objętych ochroną konserwatorską,
 3. projekt techniczny i graficzny reklamy,
 4. mapka sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy,
 5. zgoda właściwego zarządu drogi w przypadku umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

 

.......................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)