Wniosek o udostępnienie działki

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Darmowy wzór wniosku, w którym inwestor zwraca się z prośbą do odpowiednich organów o udostępnienie działki budowlanej. Dokument jest składany w sytuacji, w której drogi do inwestycji prowadzą przez inne tereny, np. przez działki należące do miasta. Do wniosku o udostępnienie działki trzeba dołączyć kopię mapy ewidencyjnej, kopię mapy zasadniczej z trasą przebiegu przedmiotu inwestycji, kopię wypisu z ewidencji gruntów, kopie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Inwestora)

 

Do Prezydenta Miasta

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

 

Wniosek o udostępnienie działki

Zwracam się z prośbą o udostępnienie działki/działek* nr ...................................., której/których* właścicielem/władającym* jest Urząd Miejski w ........................................................, w celu:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

 

...................................................

(podpis Inwestora)

Załączniki:

  1. Kopia mapy ewidencyjnej
  2. Kopia mapy zasadniczej z naniesioną trasą przebiegu przedmiotu inwestycji
  3. Kopia wypisu/ów* z ewidencji gruntów
  4. Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  5. opłata skarbowa: ......... zł (podanie) + ...... x ......... zł (za każdy załącznik) = ............... zł