Wniosek o umorzenie podatku

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Bezpłatny wzór dokumentu-wniosku o umorzenie wymaganej części podatku. W dokumencie wnioskodawca uzasadnia prośbę o umorzenie kwoty do zapłaty. Umorzenie podatku jest możliwe, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki (ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny). Umorzenie podatku może być całkowite lub częściowe, może także dotyczyć odsetek od danej zaległości.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

(imię i nazwisko podatnika, adres zamieszkania oraz NIP)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(nazwa i adres Urzędu)

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

 

Na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wnoszę o umorzenie w całości zaległości w podatkowej kwocie .................. (słownie: .........................................................................) zł z tytułu podatku ........................................ za okres ................, stwierdzonej decyzją  ............................................... z dnia .............., sygn. akt ..................

Uzasadnienie składanego wniosku

Decyzją z dnia ..................... organ podatkowy ............................ w .......................określił podatek ........................... za okres ....................... na kwotę .............. (słownie: .................................................................) zł.

W chwili obecnej nie jestem w stanie zapłacić kwoty określonej wskazaną powyżej decyzją, z uwagi na

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i umorzenie w całości zaległości podatkowej z tytułu podatku

................................................................................

(podpis podatnika)