Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Wniosek, w którym wnioskodawca nie ma dostępu do drogi publicznej i prosi o dostęp do aktualnie niedostępnej dla niego drogi dojazdowej. Służebność drogi koniecznej ustanawiana jest dla nieruchomości, nie mającej dostępu do drogi publicznej bądź dostęp ten jest niewystarczający. Służebność drogi koniecznej ustanawiana jest także w przypadku, w którym należące do nieruchomości budynki gospodarskie nie mają do niej odpowiedniego dostępu.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

 

 

Do Sądu Rejonowego w

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

 

Wnioskodawca : .....................................................................

zam. ..................., ul. ..............................................................

Uczestnik: ...............................................................................

zam. ...................., ul. .............................................................

 

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

 

W imieniu własnym wnoszę o:

  1. ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność .............................................. położonej w .......................... przy ul. ..................................., oznaczonej jako działka nr ............. objętej księgę wieczystą Kw. nr .................., na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w ........................ przy ul. ................................, oznaczonej jako działka nr ........... objętej księgą wieczystą Kw. nr ........., będącą własnością Wnioskodawcy, służebności drogi koniecznej – według oznaczeń, które znajdą się na mapie sporządzonej przez powołanego przez Sąd Rejonowy biegłego geodetę,
  2. zasądzenie od Wnioskodawcy na rzecz Uczestnika jednorazowej kwoty .............. zł (słownie: ............................................ złotych) tytułem wynagrodzenia za ustanowienie wyżej opisanej służebności,
  3. zasądzenie od Uczestnika na rzecz Wnioskodawcy kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca oraz Uczestnik zakupili opisane powyżej nieruchomości, utworzone przez podział jednej nieruchomości (załączony dowód: odpisy z ksiąg wieczystych). Na skutek utworzenia dwóch nieruchomości Wnioskodawca nie posiada w ogóle dostępu do drogi publicznej. Najmniej uciążliwym miejscem przebiegu drogi koniecznej jest część nieruchomości Uczestnika leżąca wzdłuż jej .............................. granicy w pasie .............. metrów od niej umożliwiająca swobodny przejazd (załączony dowód: opinia biegłego geodety, wizja lokalna i przesłuchanie uczestników postępowania o przeprowadzenie czego wnosi się). W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest konieczny i uzasadniony.

 

Załączniki:

  1. Dwa odpisy ksiąg wieczystych.
  2. Odpis wniosku i załączników

...........................................................

(podpis Wnioskodawcy)