Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , ,

Wniosek, składany do odpowiedniego urzędu, z prośbą o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, pobycie stałym lub o pobycie czasowym

…..........................................., dnia …................ r.

(miejscowość, data)

.............................................................….............................................................

….............................................................…..........................................................

tel. ...........................................................

PESEL …................................................

(dane Wnioskodawcy)

 

Do …................................................................ w …............................................................

…................................................................…................................................................

(dane urzędu miasta lub gminy, do której kierowany jest wniosek)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie

....................................... (miejscowość)

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o aktualnym:

  • Zameldowaniu na pobyt stały*
  • Zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące*
  • Poprzednim miejscu zameldowania na pobyt stały*
  • Poprzednim miejscu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące*
  • Wszystkich poprzednich zameldowaniach na pobyt stały*
  • Wszystkich poprzednich zameldowaniach na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące*
  • Inne – wskazać jakie?* …...................................................................................

…...................................................................................................................................

na terenie …........................….......................................................................................

(miejscowość)

dotyczącego …...............................................................................................................

(imię i nazwisko)

w lokalu przy ul. ….........................................................................................................

(adres)

Zaświadczenie potrzebne jest w celu przedłożenia w …................................................

…...............................................................................................................................

(dokładna nazwa instytucji)

….........................................................

(podpis Wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić