Wniosek o wykup mieszkania

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Dokument z prośbą o wyrażenie zgody na wykupienie lokalu mieszkalnego, z określeniem formy płatności za lokal mieszkalny

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

Do ....................................................................................................................

ul. ....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane organu, do którego składamy wniosek)

 

 

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

 

 

Proszę o wyrażenie zgody na wykupienie lokalu mieszkalnego nr ................. położonego w mieście ........................................... przy ulicy ................................................, w budynku nr ........ składającego się z ....................................................................................................... o powierzchni ........... m2, którego jestem najemcą. W lokalu zamieszkuję lat .......... Deklaruję wykup niniejszego lokalu mieszkalnego za gotówkę / na raty*. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z wyceną mieszkania oraz kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z jego nabyciem, zgodnie z art. 262 §1 pkt 2 KPA. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 19994 r. (Dz.U.Nr 85 z 1994r.) - w szczególności przyjąłem do wiadomości, iż z chwilą zawarcia aktu notarialnego staje się właścicielem lokalu mieszkalnego i jestem zobowiązany do ponoszenia pełnych kosztów utrzymania nieruchomości proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów.

 

Adnotacja administracji

- zaległości czynszowe

............................................

- data zawarcia umowy najmu

............................................

Załączniki:

  1. umowa najmu lokalu
  2. zaświadczenie o zameldowaniu

........................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

 

* - niepotrzebne skreślić