Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Wniosek o wykreślenie hipoteki w związku z całkowitą spłatą należności z tytułu nabycia nieruchomości

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

Do ....................................................................................................................

ul. ....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane organu, do którego składamy wniosek)

 

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

 

W związku z całkowitą spłatą należności z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych/od nieruchomości na rzecz ...................................................... w dniu ........................... r. wnoszę o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki w kwocie ................................. zł (słownie: ...................................................................................................... złotych) z księgi wieczystej Nr Kw ................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla miasta

................................, ul. ......................................................................................................

(pełny adres sądu)

..............................................

(podpis Wnioskodawcy)