Wniosek o zawarcie umowy notarialnej ze spółdzielnią

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , ,

Dokument, przedkładany określonej spółdzielni mieszkaniowej, dotyczący umowy notarialnej, zawartej z tą spółdzielnią

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

(dane członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego)

 

Do

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(adres Zarządu Spółdzielni)

 
 

Wniosek o zawarcie umowy notarialnej ze spółdzielnią

 
 

Działając na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4 z 23.01.2001 r. poz. 27), która weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2001 roku, jako uprawniony członek spółdzielni mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w ......................... przy ul. .........................................., nr budynku ............., numer mieszkania ............., wnoszę o zawarcie umowy notarialnej, której treścią będzie przeniesienie na mnie przez Spółdzielnię prawa własności tego lokalu w ten sposób, iż moje prawo odrębnej własności tego lokalu będzie związane z:

  • prawem własności do nieruchomości gruntowej obejmującej budynek, w którym ustanawia się prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
  • prawem własności pomieszczeń przynależnych do tego lokalu oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, związanych z odrębną własnością uwłaszczanego lokalu.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię i Notariusza w zakresie podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy

ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Oświadczam / Oświadczamy*, iż:

  1. nie posiadam / nie posiadamy* zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych poza Spółdzielnią,
  2. zapoznałem / zapoznaliśmy* się z treścią art. 286 § 1 K.K,
  3. odstępuję / odstępujemy* od żądania udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu,
  4. wpłata wartości rynkowej lokalu nastąpi do dnia..............................., która jest warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu,
  5. zobowiązuję / zobowiązujemy* się do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej.

 

Dane osobowe członka Spółdzielni

............................................................................................................

nazwisko i imię (imiona)

............................................................................................................

imiona rodziców

............................................................................................................

adres zamieszkania

............................................................................................................

............................................................................................................

dowód osobisty (seria, numer)

............................................................................................................

NIP

............................................................................................................

PESEL

............................................................................................................

 

Dane osobowe jego małżonka

............................................................................................................

nazwisko i imię (imiona)

............................................................................................................

imiona rodziców

............................................................................................................

adres zamieszkania

............................................................................................................

............................................................................................................

dowód osobisty (seria, numer)

............................................................................................................

NIP

............................................................................................................

PESEL

............................................................................................................

 

W załączeniu przekazuję / przekazujemy* kserokopię dowodu osobistego / dowodów osobistych*.

 

............................................................................................................

podpis Wnioskodawcy (lub Wnioskodawców)

 

* - niepotrzebne skreślić