Wniosek o zezwolenie na kupno nieruchomości

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , ,

Wniosek z prośbą o wydanie zezwolenia na nabycie określonej w dokumencie nieruchomości

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji

w Warszawie

ul. ....................................................................................................................

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

 

Ja, niej podpisany .............................................................................................................................wnoszę o udzielenie zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w woj. ................................... w ....................... przy ul. ................................., stanowiącej działkę nr ............. o pow. .............. m2, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. ......... m2, dla której Sąd Rejonowy dla ................................................, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr .......................
 

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku

 
Wnioskodawca:
..........................................................., obywatel ..........................................., zamieszkały w ........................................... przy ul. .....................................................

 
Więzi z Rzeczpospolitą Polską:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
(podać stan faktyczny wraz z opisem)

 

Nabywana nieruchomość:

Miasto .........................., ul. .................................., woj. ......................................, działka nr ............. o pow. ............ m2, dla której Sąd Rejonowy w ..................................... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr .................., zabudowana domem jednorodzinnym o pow. ............... m2.
Zbywca:

................................................, zamieszkały w ................................................ul.................................................................................................
 
Rodzaj czynności prawnej nabycia nieruchomości: umowa sprzedaży nieruchomości.

 
Uzasadnienie:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wykorzystana na cele mieszkaniowe z uwagi na fakt, iż wnioskodawca od roku ..................... zamieszkuje w ................................................, gdzie pracuje jako ...................................................... w firmie ............................................. z siedzibą w ................................................... Wnioskodawca ma zamiar w dalszym ciągu mieszkać w Polsce i kontynuować swoją karierę zawodową.

 
Załączniki do wniosku:

  1. poświadczona kopia karty pobytu,
  2. poświadczona kopia odpisu księgi wieczystej KW nr .....................,
  3. poświadczona kopia wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  4. poświadczona kopia wykazu zmian gruntowych,
  5. poświadczona kopia wypisu z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
  6. poświadczona kopia przedwstępnej umowy sprzedaży działki nr ............ z ........................r.,
  7. poświadczona kopia dowodu osobistego ................................. (współmałżonek),
  8. poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa ................................ (współmałżonek) z .........................................(Wnioskodawca),
  9. dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

....................................................................

(podpis Wnioskodawcy)