Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , ,

Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew lub krzewów z terenu budowy przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane urzędu miasta lub gminy, do której kierowany jest wniosek)

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę:

  1. ........... szt. drzew / krzewów* gatunku ...................... o obwodzie ........... cm,
    powierzchnię w m2 gruntu, na której rosną krzewy**: ................................... m2,
  2. ........... szt. drzew / krzewów* gatunku ...................... o obwodzie ........... cm,
    powierzchnię w m2 gruntu, na której rosną krzewy**: ................................... m2,
  3. ........... szt. drzew / krzewów* gatunku ...................... o obwodzie ........... cm,
    powierzchnię w m2 gruntu, na której rosną krzewy**: ................................... m2,

rosnących na działce / działkach* o nr ewidencyjnym .................. położonej /położonych* w miejscowości ................................................. gmina .................................................

Działka / działki*stanowi /stanowią* moją własność na podstawie

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tytuł prawny władania nieruchomością:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Uzasadnienie potrzeby usunięcia drzewa / drzew / krzewów* (np. zagrożenie dla ludzi lub mienia, przebudowa dróg, obumarcie, odnowa bądź pielęgnacja, zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, planowana budowa, itp.):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Przewidywany termin usunięcia drzewa / drzew / krzewów*: ........................................... (proszę określić miesiąc i rok)
 
 

...............................................................

(podpis Wnioskodawcy)

 

*- niepotrzebne skreślić

**- w przypadku prośby o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów należy podać powierzchnię w m2 gruntu, na której krzewy rosną