Wniosek o zniesienie współwłasności

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: ,

Wniosek o zmianę zasad współwłasności danej nieruchomości, z uzasadnieniem prośby o zniesienie współwłasności nieruchomości

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

 

Do Sądu Rejonowego

w .....................................................................................................

Wydział Cywilny

Wnioskodawca

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

Uczestnicy:

 1. ..............................................................................
 2. ..............................................................................
 3. ..............................................................................

Wartość przedmiotu sprawy:.............................. (słownie: ......................................................) zł

 

Wniosek o zniesienie współwłasności

 

Wnoszę o: zniesienie współwłasności nieruchomość położonej w .............................., przy ul. ....................................., składającej się z działki nr ........ o powierzchni .......... m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ............. poprzez wydzielenie w nim samodzielnych lokali mieszkalnych (ustanowienie odrębnej własności lokali) i przyznanie ich na wyłączną własność właścicielom którzy obecnie z nich korzystają.

 

Uzasadnienie

 

Nieruchomość położona w ............................................. przy ul. ..................................................... stanowi w równych niepodzielnych częściach współwłasność:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Dowód: odpis z księgi wieczystej Kw nr ............. z ................... .r.

Pan ...................................................... planuje obecnie wybudować na części tej nieruchomości dom jednorodzinny. Jednakże Pan ...................................................... sprzeciwia się temu. Dlatego zachodzi konieczność zniesienia współwłasności tej nieruchomości przez jej podział w naturze na dwie części. Taki podział nieruchomości jest jak najbardziej możliwy. Oświadczam, że współwłaściciele nie wyłączyli możliwości zniesienia współwłasności na podstawie art. 210 kodeksu cywilnego oraz brak jest jakichkolwiek przeszkód do zniesienia współwłasności. Co do sposobu podziału nieruchomości w naturze i wyboru przypadającej części ...................................................... wypowie się podczas oględzin, a następnie na rozprawie, po sporządzeniu przez geodetę planu podziału nieruchomości.

Nieruchomość składa się z czterech samodzielnych nie wyodrębnionych lokali mieszkalnych (dowód: załączona dokumentacja inwentaryzacyjna) służących do wyłącznego korzystania poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości oraz części budynku z których właściciele korzystają wspólnie (klatka schodowa, komórki lokatorskie).

Z uwagi na powyższe wniosek o zniesienie współwłasności jest jak najbardziej uzasadniony

 

..................................................................................

(podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)

 

Załączniki:

 1. odpis z księgi wieczystej
 2. odpis wniosku i załącznika
 3. dokumentacja inwentaryzacyjna
 4. zestawienie powierzchni lokali
 5. plany budynku wraz z rzutami pięter i parteru
 6. umowy deweloperskie
 7. zaświadczenia o samodzielności lokali
 8. opłata od wniosku w wysokości 1.000 złotych